Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn

Công đoàn viên 14:10 | 22/09/2023
(LĐ&PL) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Tích cực nâng cao năng lực tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội của tổ chức Công đoàn

Theo bà Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ thành phố Hà Nội, thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm. LĐLĐ quận đã có nhiều biện pháp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả công tác này. Kết quả, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao từ 10-50%.

LĐLĐ quận cũng tích cực triển khai tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 04/NQ-LĐLĐ của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. LĐLĐ quận thường xuyên bổ sung và hoàn thiện tiêu chuẩn xếp loại Công đoàn cơ sở cho từng loại hình để làm căn cứ đánh giá, xếp loại. Trong nhiệm kỳ qua, số Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 75,5%, hoàn thành đạt 22,5%, không hoàn thành 2,0%.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của quận Bắc Từ Liêm luôn được LĐLĐ Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn thường xuyên được LĐLĐ quận quan tâm, tập trung vào những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn cơ sở được học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận và Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ các chuyên đề công tác Tài chính, Kiểm tra, Nữ công và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho gần 5.883 lượt cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở và trường học trực thuộc.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình 01/CTr-QU về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể giai đoạn 2020-2025, LĐLĐ quận đẩy mạnh đổi mới phương thức chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở, hạn chế tình trạng hành chính hóa, coi việc tiếp cận, hỗ trợ cơ sở là việc làm thường xuyên nhằm nắm chắc tình hình, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua.

Trong nhiệm 2018-2023, với ý thức trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, các cấp Công đoàn quận đã nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời hưởng ứng và tích cực tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đóng góp vào dự thảo báo cáo Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thông qua lao động sản xuất, công tác, đã có nhiều cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn được quần chúng tín nhiệm, giới thiệu để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp. Kết quả, nhiệm kỳ qua, quận đã có 807 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Công sản Việt Nam, nhiều đồng chí trưởng thành và giữ các cương vị chủ chốt ở các đơn vị cơ sở.

Để tiếp tục làm tốt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cho biết, thời gian tới LĐLĐ quận sẽ tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Xây dựng, thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2023-2028”.

Theo đó, LĐLĐ quận tăng cường rà soát củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở hiện có. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp và doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) về “Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới”; làm tốt công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, gắn công tác quy hoạch cán bộ với sử dụng cán bộ thuộc diện quy hoạch, công tác đào tạo với sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Đặc biệt, LĐLĐ quận sẽ đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng, đàm phán…

Lê Thắm
Link gốc:

Tin khác

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn

(LĐ&PL) Chiều 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2023 cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Các điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Các điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐ&PL) Tại Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 22/11, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhấn mạnh về các điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội.
Huyện Đông Anh gặp mặt cán bộ Công đoàn khối Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Huyện Đông Anh gặp mặt cán bộ Công đoàn khối Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐ&PL) Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ Công đoàn khối Giáo dục.
Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

(LĐ&PL) Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”.
Nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên

Nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên

(LĐ&PL) Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục huyện Gia Lâm đã tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trên địa bàn có điều kiện giao lưu, phát huy năng khiếu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đời sống tinh thần của đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Có thể bạn quan tâm

Phúc Thọ: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Phúc Thọ: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐ&PL) Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

(LĐ&PL) Trong những năm qua công tác chăm lo, cho đoàn viên, người lao động luôn được Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam chú trọng quan tâm.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn

(LĐ&PL) Chiều 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2023 cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐ&PL) Lớp tập huấn do LĐLĐ Thành phố tổ chức đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn lần đầu tham gia vào Uỷ ban kiểm tra mới được kiện toàn sau Đại hội.
Các điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Các điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐ&PL) Một trong những điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đó là tăng cường thảo luận, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn.
Huyện Đông Anh gặp mặt cán bộ Công đoàn khối Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Huyện Đông Anh gặp mặt cán bộ Công đoàn khối Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐ&PL) Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ Công đoàn khối Giáo dục.
Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”

(LĐ&PL) Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”.
Nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên

Nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên

(LĐ&PL) Hơn 300 cán bộ, giáo viên và nhân viên các nhà trường trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tham gia Ngày hội văn hóa thể thao với các nội dung: Trình diễn thời trang, thi đấu cầu lông, nhảy bao bố, kéo co.
Các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực hưởng ứng Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng”

Các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực hưởng ứng Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng”

(LĐ&PL) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai.
Tạo điều kiện phát huy sáng kiến, sáng tạo trong người lao động

Tạo điều kiện phát huy sáng kiến, sáng tạo trong người lao động

(LĐ&PL) Với những giải pháp chỉ đạo, quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã khích lệ được sức sáng tạo của người lao động.
TRỰC TUYẾN: Giải đáp chế độ, chính sách và sức khỏe cho người lao động

TRỰC TUYẾN: Giải đáp chế độ, chính sách và sức khỏe cho người lao động

Sáng nay (7/11), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thanh Xuân, Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân phối hợp tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Giải đáp chế độ, chính sách và sức khỏe cho ng
Nữ Chủ tịch Công đoàn trường tâm huyết, năng động

Nữ Chủ tịch Công đoàn trường tâm huyết, năng động

(LĐ&PL) Cô giáo Nguyễn Thị Toan - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã có hơn 30 năm tuổi nghề và nhiều năm cống hiến cho công tác công đoàn.
Quận Ba Đình tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Quận Ba Đình tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động năm 2023.
Công đoàn Hà Nội khảo sát tiền lương, thu nhập của người lao động năm 2023

Công đoàn Hà Nội khảo sát tiền lương, thu nhập của người lao động năm 2023

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiến hành khảo sát về tình hình tiền lương, thu nhập, phúc lợi, bảo hiểm xã hội của công nhân.
LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) LĐLĐ quận Hà Đông đã tập trung đổi mới các nội dung, giải pháp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động