Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lợi, quyền lao động 13:32 | 10/10/2023
(LĐ&PL) Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Nhằm thực hiện tốt các quy định này, Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đề ra chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra cụ thể của mình và chỉ đạo công đoàn cấp dưới xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra toàn khoá, hàng năm.
Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội chia sẻ với đồng nghiệp bị tai nạn giao thông Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn công tác tài chính Công đoàn Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tổng số 90 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 16.871 CNVCLĐ, số đoàn viên công đoàn là 16.076. Công đoàn ngành có 7 CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp, 9 CĐCS doanh nghiệp và 74 CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Từ cơ cấu này, ngoài Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, toàn ngành có 42 UBKT CĐCS.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, UBKT Công đoàn ngành có 4 đồng chí là ủy viên, trong đó có 1 đồng chí Chủ nhiệm là Phó Chủ tịch, 3 ủy viên là cán bộ bán chuyên trách công tác tại cơ sở. Hầu hết cán bộ UBKT đều có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ công đoàn, kế toán tài chính, kinh tế, pháp luật... qua đó đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ của UBKT.

Nhiệm kỳ qua, UBKT Công đoàn các cấp ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức được 2.271 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, trong đó có 388 cuộc cùng cấp và 1.883 cuộc cấp dưới.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Nhiệm kỳ qua, UBKT Công đoàn các cấp ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức được 2.271 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, trong đó có 388 cuộc cùng cấp và 1.883 cuộc cấp dưới.

Qua kiểm tra cho thấy, Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn các cấp cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết, chỉ thị của Công đoàn cấp trên và nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động; chế độ họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn được duy trì theo quy định. Sau đại hội, các đơn vị đã ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, UBKT; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên ban chấp hành và UBKT; chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành, UBKT. Phối hợp với chuyên môn rà soát, xây dựng, ban hành: quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành Công đoàn và đơn vị, doanh nghiệp; quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Hàng năm, các CĐCS trực thuộc đã xây dựng và thực hiện chương trình công tác, nội dung trọng tâm theo chỉ đạo định hướng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn. Đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Công đoàn cấp trên tới các CĐCS trực thuộc, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIII. Chỉ đạo CĐCS thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, hội nghị người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các đơn vị; tình hình nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị, báo cáo ban chấp hành, thường vụ tham gia giải quyết, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Về tồn tại, một số đơn vị, nội dung ghi biên bản họp ban chấp hành chưa ghi đầy đủ ý kiến của ủy viên, họ tên người vắng mặt; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời; chế độ sinh hoạt ban chấp hành, UBKT Công đoàn chưa đều; thỏa ước lao động tập thể hết hạn nhưng chưa được ký lại; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức; hiệu quả một số cuộc kiểm tra chưa cao; chưa kịp thời kiện toàn ủy viên UBKT khuyết; hoạt động công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác thu, chi, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiều CĐCS khối doanh nghiệp đã nộp kinh phí Công đoàn qua tài khoản tập trung của Công đoàn Việt Nam, các CĐCS đã sử dụng phần mềm kế toán, bố trí cán bộ có nghiệp vụ tài chính làm kế toán công đoàn, thực hện; có biên bản xác nhận công nợ với chuyên môn; lập báo cáo dự toán, quyết toán tài chính đúng quy định; tập trung nguồn kinh phí chi cho các hoạt động phong trào.

Tuy vậy, nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận một số đơn vị, tình hình thu kinh phí công đoàn gặp rất nhiều khó khăn, do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh; một số đơn vị nộp báo cáo dự toán, quyết toán tài chính về Công đoàn cấp trên còn chậm; hồ sơ, mẫu biểu kèm theo báo cáo dự toán, quyết toán chưa đầy đủ theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ chưa kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo quy định mới.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Đoàn Công tác UBKT Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm việc với Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, UBKT Công đoàn ngành đã tiếp nhận 4 đơn khiến nại và 1 đơn tố cáo, nội dung các đơn này tập trung trong lĩnh vực giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, mức bồi dưỡng độc hại chưa kịp thời và các quyền lợi khác. UBKT Công đoàn ngành đã thực hiện 5 buổi họp tiếp CNVCLĐ, trong đó, CNVCLĐ có kiến nghị việc thực hiện về chế độ chính sách, chế độ của người sử dụng lao động nhưng không có chứng cứ rõ ràng và sau khi tiếp xúc trao đổi đã không có ý kiến thắc mắc, không có khiếu nại, tố cáo.

Để làm tốt nghiệp vụ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu mới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực: hoạt động của UBKT Công đoàn; công tác tổ chức, cán bộ, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT; kiểm tra chấp hành Điều lệ; kiểm tra tài chính công đoàn; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo ông Phùng Văn Chung, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thể thức văn bản của UBKT, đoàn kiểm tra theo quy định. Với tinh thần phục vụ cơ sở, UBKT đã lập nhóm Zalo phục vụ công tác: trao đổi nghiệp vụ; cung cấp tài liệu, biểu mẫu các loại cho các UBKT trực thuộc, giúp kịp thời, thuận lợi hơn trong công việc. UBKT CĐCS, cơ bản chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, thể thức văn bản theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng số ít đơn vị chậm nộp báo cáo về cấp trên, còn phải đôn đốc; thể thức văn bản, kết luận kiểm tra cần tiếp tục hoàn chỉnh theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát của các CĐCS đã có nhiều cố gắng, bám sát Nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp, Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn, chương trình định hướng hàng năm của UBKT cấp trên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hàng năm, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm tốt công tác kiểm tra, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đặt mục triển khai tốt công tác kiểm tra, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yếu cầu của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, UBKT Công đoàn ngành sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Công đoàn các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBKT Công đoàn, phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn; công tác quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; củng cố vững chắc uy tín của tổ chức và cán bộ công đoàn.

Trong đó, phấn đấu trong nhiệm kỳ mới tổ chức kiểm tra ít nhất 30% CĐCS về tài chính và chấp hành Điều lệ Công đoàn. CĐCS tổ chức kiểm tra ít nhất 30% công đoàn bộ phận về tài chính và chấp hành Điều lệ Công đoàn. Giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn; 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và tổ chức khác có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động, Công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết;

UBKT Công đoàn ngành Xây dựng cũng đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai sớm, trong đó yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành, sự chỉ đạo của ban thường vụ công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động UBKT Công đoàn. Các CĐCS động xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa hàng năm. Ban chấp hành Công đoàn ngành đặt mục tiêu củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự UBKT Công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT Công đoàn đảm bảo về năng lực, bản lĩnh và trung thực.

Tuấn Dũng
Link gốc:

Tin khác

Điều chỉnh lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

Điều chỉnh lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

(LĐ&PL) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Hàn Quốc tăng lương tối thiểu cho người lao động

Hàn Quốc tăng lương tối thiểu cho người lao động

(LĐ&PL) Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, mới đây, phía Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu mới trong năm 2024.
Hà Nội: Lương của người lao động ổn định

Hà Nội: Lương của người lao động ổn định

(LĐ&PL) Thông tin về tình hình lương, thưởng Tết năm 2024 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, mức tiền lương của người lao động cơ bản giữ được mức như năm ngoái, song thưởng Tết giảm.
Hà Nội: Mức lương được trả cao nhất năm 2023 là 125 triệu đồng

Hà Nội: Mức lương được trả cao nhất năm 2023 là 125 triệu đồng

(LĐ&PL) Người nhận mức lương cao nhất trong năm 2023 tại Hà Nội làm việc tại doanh nghiệp dân doanh. Trong khi đó, lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có mức tiền lương bình quân năm 2023 cao nhất, với 7,4 triệu đồng…
Quản lý doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết gần 5,7 tỷ đồng

Quản lý doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết gần 5,7 tỷ đồng

(LĐ&PL) Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An.

Có thể bạn quan tâm

Truy thu gần 200 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho hàng chục ngàn lao động

Truy thu gần 200 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho hàng chục ngàn lao động

(LĐ&PL) Qua thanh, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu truy thu tiền đóng của 7.234 lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa tham gia với số tiền là 45,8 tỷ đồng.
Tự ý liên hệ với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc có thể bị hủy hợp đồng

Tự ý liên hệ với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc có thể bị hủy hợp đồng

(LĐ&PL) Sau khi hoàn thành các thủ tục, người lao động cần yên tâm chờ đợi lịch xuất cảnh, không nóng vội, liên hệ với chủ sử dụng lao động dẫn đến bị hủy hợp đồng.
Điều chỉnh lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

Điều chỉnh lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

(LĐ&PL) Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.
Hàn Quốc tăng lương tối thiểu cho người lao động

Hàn Quốc tăng lương tối thiểu cho người lao động

(LĐ&PL) Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được hưởng lợi khi từ năm 2024, Hàn Quốc tăng lương tối thiểu cho người lao động đang làm việc trong tất cả các doanh nghiệp.
Hà Nội: Lương của người lao động ổn định

Hà Nội: Lương của người lao động ổn định

(LĐ&PL) Khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí chi trả lương cho người lao động.
Hà Nội: Mức lương được trả cao nhất năm 2023 là 125 triệu đồng

Hà Nội: Mức lương được trả cao nhất năm 2023 là 125 triệu đồng

(LĐ&PL) Tại Hà Nội, khối doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương cao nhất với 125 triệu đồng/người/tháng trong năm 2023.
Quản lý doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết gần 5,7 tỷ đồng

Quản lý doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết gần 5,7 tỷ đồng

(LĐ&PL) Năm 2024 ghi nhận đột phá về mức thưởng cao nhất dịp Tết Âm lịch, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay,
Tết Âm lịch 2024, công chức, viên chức được nghỉ liền 7 ngày

Tết Âm lịch 2024, công chức, viên chức được nghỉ liền 7 ngày

(LĐ&PL) Công chức, viên chức sẽ được 5 ngày nghỉ tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(LĐ&PL) Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động.
Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản cho lao động nước ngoài

Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản cho lao động nước ngoài

(LĐ&PL) Mức lương cơ bản mới áp dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan từ ngày 1/1/2024 là 27.470 Đài tệ/tháng
Hà Nội: Thanh tra 45 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội: Thanh tra 45 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

(LĐ&PL) Thanh tra thành phố Hà Nội và BHXH Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 45 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức có tài năng sẽ được hưởng lương gấp đôi

Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức có tài năng sẽ được hưởng lương gấp đôi

Về đãi ngộ, hàng tháng, người có tài năng được hưởng khoản tiền khuyến khích bằng 100% mức lương hiện hưởng. Tiền này không dùng tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Giúp người lao động yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến

Giúp người lao động yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến

(LĐ&PL) Nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thắc mắc một số vấn đề liên quan đến những trường hợp được xét nâng lương trước thời hạn,...
TRỰC TUYẾN: Đối thoại về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN: Đối thoại về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Sáng nay (19/10), tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến.
Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Bên cạnh thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cũng được LĐLĐ quận Thanh Xuân chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động